SOBRE SIUVP/

¿QUÈ ÉS SIUVP?

SIUVP (Sistema Universitari Public Valencià d'informació) és un projecte nascut el 2012 de la col·laboració de les 5 universitats públiques valencianes amb la vocació d'oferir un complet sistema d'indicadors sobre la seva activitat i resultats.

SIUVP és una finestra a l'activitat universitària valenciana. És una eina a través de la qual les universitats rendeixen comptes a la societat mostrant, en un exercici de transparència, l'eficàcia i eficiència assolida en el seu funcionament. Estudiants, famílies, empreses i la societat en general té accés a través d'aquesta web a un ampli sistema d'informació format per més de 60 indicadors.

La informació recollida en aquesta plataforma permet a l'usuari conèixer la situació i evolució de les 5 universitats en aspectes relacionats amb l'oferta i la demanda docent, el rendiment acadèmic dels seus estudiants, la internacionalització, la seva activitat investigadora, la transferència de coneixement que realitza a la societat i els recursos i resultats econòmics de la seva activitat.

SIUVP és un sistema d'indicadors compartit i consensuat per les 5 universitats i l'Ivie. Part del treball conjunt de les 5 universitats que a través de la celebració de múltiples reunions amb tècnics i gestors de les universitats, van desenvolupar una metodologia i definició comuna per oferir informació homogènia i comparable.

DIMENSIÓ DEL SISTEMA UNIVERSITARI PÚBLIC VALENCIÀ

UA UJI UMH UPV UV SIUVP
Pressupost inicial d'ingressos(2020) (milions d'euros) 206,00 112,28 106,14 351,44 389,99 1.165,85
Graus ofertats (2019/2020) 47 32 51 39 62 231
Màster ofertats (2019/2020) 53 41 28 79 104 305
Alumnes de grau (2019/2020) 21.956 11.272 10.132 19.618 36.959 99.937
Homes 9.160 4.825 5.179 12.205 13.915 45.284
Dones 12.796 6.447 4.953 7.413 23.044 54.653
Alumnes de Màster (2019/2020) 1.970 1.511 2.499 5.209 6.384 17.573
Homes 881 567 1.111 3.223 2.469 8.251
Dones 1.089 944 1.388 1.986 3.915 9.322
Alumnes de Doctorat (2019/2020) 1.667 813 653 2.209 4.488 9.830
Homes 838 347 331 1.334 2.057 4.907
Dones 829 466 322 875 2.431 4.923
Alumnes de grau de nou ingrés (2019/2020) 5.474 2.602 2.619 4.529 8.539 23.763
Homes 2.316 1.153 1.355 2.675 3.148 10.647
Dones 3.158 1.449 1.264 1.854 5.391 13.116
Egresados (2018/2019) 4.891 2.684 2.685 4.842 10.266 25.368
Homes 1.865 1.002 1.129 3.073 3.693 10.762
Dones 3.026 1.682 1.556 1.769 6.573 14.606
PDI (2019) 2.283 1.304 1.148 2.606 4.492 11.833
Homes 1.378 689 701 1.746 2.477 6.991
Dones 905 615 447 860 2.015 4.842
PAS (2019) 1.383 667 550 1.473 2.017 6.090
Homes 584 263 219 640 709 2.415
Dones 799 404 331 833 1.308 3.675
Articles científics publicats (2018) (*) 1228 846 767 2.187 3.760 7.998
Tesis doctorals aprovades (2018/2019) (**) 190 87 52 233 408 970
Patents registrades (2013-2018) 116 15 54 144 73 402

(*) El total d'articles publicats pel SUVP no coincideix amb la suma dels articles publicats per les diferents universitats a causa de la col·laboració de diferents universitats en una mateixa publicació.

(**) Dades procedents de TESEO (MECD) per al curs 2018/2019 obtinguts a 16 julio 2020

PRINCIPIS DEL SIUVP

Transparència: la definició de cada indicador i font de les dades és pública, per reforçar la seva transparència i comparabilitat.

  • Comparabilitat: la definició de les variables i l'establiment d'una metodologia comuna per al càlcul dels indicadors és vital per permetre la comparabilitat de la informació, tant a l'interior de les 5 universitats com entre universitats i al llarg del temps.
  • Utilitat: la informació que ofereix SIUVP és comprensible i mostra mètriques sobre aspectes d'interès general de les universitats.
  • Fiabilitat: és un compromís de les cinc universitats valencianes assegurar la qualitat de la informació aportada i el seu manteniment en el temps.
  • Validesa: les variables i indicadors han de ser seleccionats de manera que reflecteixen allò que realment es vol mesurar.
  • Economia: s'ha establert un sistema que minimitza l'esforç de subministrament de la informació per part de les universitats, garantint que el procés de captació, elaboració i transmissió de dades és realitzat de forma òptima.
Universitat de València
Universidad Politécnica de Valencia
Universidad de Alicante
Universitat Jaume I
Universidad Miguel Hernández
Política de cookies