SOBRE SIUVP/

¿QUÈ ÉS SIUVP?

SIUVP (Sistema Universitari Public Valencià d'informació) és un projecte nascut el 2012 de la col·laboració de les 5 universitats públiques valencianes amb la vocació d'oferir un complet sistema d'indicadors sobre la seva activitat i resultats.

SIUVP és una finestra a l'activitat universitària valenciana. És una eina a través de la qual les universitats rendeixen comptes a la societat mostrant, en un exercici de transparència, l'eficàcia i eficiència assolida en el seu funcionament. Estudiants, famílies, empreses i la societat en general té accés a través d'aquesta web a un ampli sistema d'informació format per més de 60 indicadors.

La informació recollida en aquesta plataforma permet a l'usuari conèixer la situació i evolució de les 5 universitats en aspectes relacionats amb l'oferta i la demanda docent, el rendiment acadèmic dels seus estudiants, la internacionalització, la seva activitat investigadora, la transferència de coneixement que realitza a la societat i els recursos i resultats econòmics de la seva activitat.

SIUVP és un sistema d'indicadors compartit i consensuat per les 5 universitats i l'Ivie. Part del treball conjunt de les 5 universitats que a través de la celebració de múltiples reunions amb tècnics i gestors de les universitats, van desenvolupar una metodologia i definició comuna per oferir informació homogènia i comparable.

DIMENSIÓ DEL SISTEMA UNIVERSITARI PÚBLIC VALENCIÀ

UA UJI UMH UPV UV SIUVP
Pressupost inicial d'ingressos(2022) (milions d'euros) 234,08 125,59 120,45 447,78 470,08 1.397,98
Graus ofertats (2021/2022) 48 34 28 46 65 221
Màster ofertats (2021/2022) 57 40 48 83 104 332
Alumnes de grau (2021/2022) 22.114 11.585 10.354 20.632 36.575 101.260
Homes 9.101 4.923 5.224 12.295 13.506 45.049
Dones 13.013 6.662 5.130 8.337 23.069 55.211
Alumnes de Màster (2021/2022) 2.232 1.427 2.163 5.554 6.216 17.592
Homes 1.006 532 975 3.394 2.436 8.343
Dones 1.226 895 1.188 2.160 3.780 9.249
Alumnes de Doctorat (2021/2022) 1.637 958 735 2.525 4.746 10.601
Homes 815 421 366 1.403 2.131 5.136
Dones 822 537 369 1.122 2.615 5.465
Alumnes de grau de nou ingrés (2021/2022) 6.110 2.740 2.592 5.025 8.466 24.933
Homes 2.488 1.235 1.305 2.850 3.099 10.977
Dones 3.622 1.505 1.287 2.175 5.367 13.956
Egresados (2020/2021) 5.394 2.713 2.646 5.043 10.443 26.239
Homes 2.026 1.034 1.082 3.038 3.647 10.827
Dones 3.368 1.679 1.564 2.005 6.796 15.412
PDI (2021) 2.424 1.354 1.193 2.552 4.539 12.062
Homes 1.451 717 716 1.724 2.458 7.066
Dones 973 637 477 828 2.081 4.996
PAS (2021) 1.422 707 604 1.519 2.037 6.289
Homes 593 280 228 673 700 2.474
Dones 829 427 376 846 1.337 3.815
Articles científics publicats (2020) (*) 1.384 868 1.046 2.442 4.295 9.229
Tesis doctorals aprovades (2020/2021) 188 98 88 325 518 1.217
Patents registrades (2015-2020) 106 11 44 152 78 391

(*) El total d'articles publicats pel SUVP no coincideix amb la suma dels articles publicats per les diferents universitats a causa de la col·laboració de diferents universitats en una mateixa publicació.

PRINCIPIS DEL SIUVP

Transparència: la definició de cada indicador i font de les dades és pública, per reforçar la seva transparència i comparabilitat.

  • Comparabilitat: la definició de les variables i l'establiment d'una metodologia comuna per al càlcul dels indicadors és vital per permetre la comparabilitat de la informació, tant a l'interior de les 5 universitats com entre universitats i al llarg del temps.
  • Utilitat: la informació que ofereix SIUVP és comprensible i mostra mètriques sobre aspectes d'interès general de les universitats.
  • Fiabilitat: és un compromís de les cinc universitats valencianes assegurar la qualitat de la informació aportada i el seu manteniment en el temps.
  • Validesa: les variables i indicadors han de ser seleccionats de manera que reflecteixen allò que realment es vol mesurar.
  • Economia: s'ha establert un sistema que minimitza l'esforç de subministrament de la informació per part de les universitats, garantint que el procés de captació, elaboració i transmissió de dades és realitzat de forma òptima.
Universitat de València
Universidad Politécnica de Valencia
Universidad de Alicante
Universitat Jaume I
Universidad Miguel Hernández
Política de cookies